skip to Main Content

Widdershins

Widdershins, gevestigd te IJsselmuiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08196248 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Widdershins met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Widdershins persoonsgegevens verwerkt:
(potentiële) cliënten;

 • bezoekers aan de praktijk van Widdershins;
 • deelnemers aan bijeenkomsten van Widdershins;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Widdershins contact opnemen of van wie Widdershins persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Widdershins verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk, of digitaal (via webformulieren op de website of beveiligd email adres) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Widdershins verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het verbeteren van de praktijkwebsite https://widdershins.nl

4. Rechtsgrond
Widdershins verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren  (aan derden) zoals een zorgverzekeraar;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Widdershins kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Widdershins persoonsgegevens verwerken. Widdershins  sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Widdershins deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Widdershins deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Widdershins  geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Widdershins  ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens
Widdershins  bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Widdershins  hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 • gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacystatement
Widdershins kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Widdershins  gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht Widdershins  te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Widdershins  door het contactformulier op de site in te vullen. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Widdershins  persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Widdershins  door het contactformulier in te vullen. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klachten
Daarnaast kan het helaas ook voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld mijn bejegening van u, een gebruikte methode of een rekening. Dat is vervelend. Mogelijk berust het e.e.a. op een misverstand, als u het mij laat weten kunnen we samen proberen om tot een oplossing te komen. Komen wij er niet uit, of wilt u uw klacht niet met mij bespreken, dan staat het u uiteraard vrij om een klacht in te dienen bij één van de beroepsverenigingen waarbij ik aangesloten ben.

Back To Top