skip to Main Content
Tarieven

Tarieven, prestaties en facturatie Volwassenzorg 2021, 2022

Widdershins hanteert  de door de NZa gemaximeerde tarieven. Deze tarieven en de betekenis van de prestaties voor 2021 zijn onder deze tekst  geplaatst. Voor 2022 daaronder.

Wilt u zonder verwijzing geholpen worden, dan is dat mogelijk en wettelijk. De zorg kunt u dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kort
€ 522,13
max. aantal minuten: 294
Middel
€ 885,01
max. aantal minuten: 495
Intensief
€ 1.434,96
max. aantal minuten: 750
Chronisch
€ 1.380,49
max. aantal minuten: 753
Onvolledig behandeltraject
€ 228,04
max. aantal minuten: 120
OVP
€ 114,41
1 sessie

Prestaties

Voor lichte problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart weinig dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, educatief of beroepsmatig functioneren.

Problematiek van matige ernst waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, educatief of beroepsmatig functioneren dan bij lichte, maar minder beperkingen dan bij ernstige problematiek.

Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, educatief of beroepsmatig functioneren dan bij lichte en matig ernstige problematiek.

Voor risicogevoelige, stabiele of instabiele, chronische of ernstige problematiek in remissie waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur voldoet aan de classificatie van de DSM V. De cliënt ervaart meer dagelijkse beperkingen tijdens sociaal, educatief of beroepsmatig functioneren dan bij lichte en matig ernstige problematiek.

Voor problematiek waarbij wel is verwezen door huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts, maar die niet binnen de voorgaande producten geplaatst kan worden.

Prestaties

Widdershins heeft uit wetenschappelijke overwegingen en om onnodige administratieve rompslomp te vermijden wederom geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Desalniettemin komt psychologische hulpverlening in aanmerking voor een vergoeding van 100% bij een zuivere restitutiepolis en gedeeltelijke vergoeding bij een naturapolis. Elke zorgverzekeraar treft andere regelingen betreffende vergoeding als u voor hulp kiest van een ongecontracteerde psycholoog. Op de site van uw zorgverzekeraar vindt u de polisvoorwaarden.

De nieuwe regels voor 2022

U ontvangt per maand een nota die u zelf dient te betalen en in te dienen bij uw  zorgverzekeraar die de factuur verrekent met uw eigen risico. 

Met behulp van een vragenlijst, de HoNOS+ wordt geïnventariseerd onder welk zorgvraagtype uw problematiek valt. In de regel zijn de zorgvraagtypes 1 tot en met 4 van toepassing in de basis-GGZ en bij uitzondering worden de zorgvraagtypes 5 tot en met 8 behandeld. De duur van de behandeling is afhankelijk van het zorgvraagtype en de kosten van de behandeling hangen af van de duur van de sessies. De tijd die voor u is ingepland wordt in de regel als uitgangspunt genomen voor de declaratie, tenzij die meer dan een kwartier naar boven of beneden afwijkt. In dat geval wordt het tarief aangepast. In de regel duren de sessies drie kwartier tot een uur met daarna een kwartier uitwerktijd. De uitwerktijd, verslaglegging, eventueel overleg, het uitwerken van diagnostiek en overige administratieve handelingen zijn verdisconteerd in de kosten van de sessies.

De volgende codes en tarieven zijn meestal van toepassing:

CO0432 Diagnostiek 45 minuten € 142,31

CO0497 Behandeling 45 minuten € 120,99

CO0562 Diagnostiek 60 minuten € 163,37

CO0627 Behandeling 60 minuten € 143,71 

 

Consulten tijdens kantoortijden: € 120,99 per uur (45 minuten directe tijd en 15 min indirecte tijd).
Consulten buiten kantoortijden en visites: € 125,50 per uur (45 minuten directe tijd en 15 min indirecte tijd).

De indirecte tijd bestaat o.a. uit verslaglegging, administratie en voorbereiding.

Verwijsbrief

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen (deels) de behandeling als u verwezen bent door uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts. De verwijsbrief moet geschreven zijn voor het eerste bezoek aan Widdershins en voor of tijdens het eerste bezoek aan mij worden verstrekt. Dit kan in overleg digitaal via het beveiligde email adres.

In de brief moet het volgende vermeld worden:

  •   personalia cliënt
  •   naam, functie en AGB-nummer  verwijzer
  •   handtekening verwijzer
  •   datum afgifte verwijsbrief
  •   type behandelaar waarnaar wordt verwezen (GB GGZ / basis GGZ)
  •  En heel belangrijk: Er is vermoedelijk sprake van een  stoornis volgens de DSM.

Mogelijk stelt uw zorgverzekeraar extra voorwaarden aan de verwijsbrief. Deze vindt u onder de polisvoorwaarden op de site van uw zorgverzekeraar.

Facturatie

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur van € 25,- per sessie van de afgelopen maand, die binnen veertien dagen betaald dient te worden. Het totaal betaalde bedrag wordt aan het eind verrekend met de gespecificeerde eindnota die u naar eigen keuze, al dan niet ter declaratie opstuurt naar uw zorgverzekeraar. Deze eindnota wordt volgens wettelijke bepaling pas aan het einde van de behandeling verstrekt. Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier mij binnen 14 dagen na ontvangst van de eindfactuur om vraagt.

De termen Directe en indirecte tijd worden besproken in Generalistische basis-ggz, onder nummers 3.21 en 3.22.
Zie voor verdere informatie ook de Betalingsvoorwaarden.

Eigen risico

Voor de inhouding van het eigen risico geldt het jaar van de start van de behandeling.

Jeugdzorg 2021

Widdershins heeft  geen contracten met gemeentes. Of uw gemeente jeugdzorg met ongetracteerde zorgaanbieders vergoedt, dient u zelf na te vragen.

Consult
€ 114,41

Facturatie Jeugdzorg

Aan het eind van elke maand krijgt u een factuur voor de sessies van de afgelopen maand, die u binnen veertien dagen dient te betalen. Bij betalingsproblemen kunt u gebruik maken van een betalingsregeling indien u hier zelf  binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur om vraagt.
Zie voor verdere informatie ook de Betalingsvoorwaarden.

Duur sessie en annuleren afspraak

Een sessie bestaat uit directe (gespreks)tijd en indirecte tijd ten behoeve van de behandeling. De termen ‘directe tijd’ en ‘indirecte tijd’ worden besproken in Generalistische basis-ggz onder de nummers 3.21 en 3.22.

Annuleren van een afspraak

Als u op het tijdstip van de afspraak verhinderd bent, kunt u minimaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.

Daarbij geldt dat u:

  1. telefonisch mag afzeggen,
  2. de voicemail van 038-3325626 kunt inspreken, of
  3. het antwoordapparaat van nummer: 0623351774  kunt inspreken

 

Gereserveerde tijd welke niet tenminste 24 uur tevoren is afgezegd, wordt aan de cliënt in rekening gebracht en bedraagt  € 80,–. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Uitgezonderd overmacht op de dag van de afspraak. Dan kunt u immers niet eerder afzeggen.

Back To Top